Provozovatel:

Markéta Kozáková (Markéta Kozak)
místem podnikání: Staré Město 319, Moravská Třebová, PSČ 569 32
IČO: 027 07 845

www.marketakozak.cz
Email: info@marketakozak.cz

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro prodej služeb, online produktů a zboží prodávající / poskytovatelky zapsané v živnostenském rejstříku jako

Markéta Kozáková
místem podnikání: Staré Město 319, Moravská Třebová, PSČ 569 32
IČO: 027 07 845

(dále jen „Poskytovatelka“),

prostřednictvím internetu, a to na základě online objednávky učiněné na webu www.marketakozak.cz, prostřednictvím sociálních sítí či emailu Poskytovatelky, či na dalších internetových službách uvedené Poskytovatelky.

2. Tyto všeobecné smluvní podmínky vymezují práva a povinnosti mezi Poskytovatelkou a zákazníkem, které doplňují uzavíranou smlouvu, a jsou pro tento smluvní vztah závazné.

3. Zákazník při smluvním vztahu s Poskytovatelkou souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

II. Objednávka a uzavření smlouvy

1. Smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytování služeb či kupní smlouvy na nákup zboží) mezi Poskytovatelkou a jejími zákazníky vzniká potvrzením doručené objednávky, která je Poskytovatelkou zaslána zákazníkovi na jeho emailovou adresu, nesjednají-li smluvní strany jinak.

2. Uvede-li zákazník v objednávce své IČO a fakturační údaje, a tedy zamýšlí využít služby či produkty Poskytovatelky v rámci své podnikatelské činnosti, nebude na něj pohlíženo v rámci smluvního vztahu jako na spotřebitele a jeho smluvní vztah s Poskytovatelkou bude posuzován jako smluvní vztah dvou podnikajících osob; v opačném případě se má za to, že zákazník je v postavení spotřebitele a na vztah s Poskytovatelkou se uplatní ujednání z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

3. Webové stránky Poskytovatelky obsahují seznam a popis nabízených služeb a produktů včetně uvedení cen jednotlivých služeb a produktů a případně zvláštních podmínek pro jejich využití.

4. Pro objednání zákazník provede příslušnou volbu na webové stránce a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetových stránek Poskytovatelky, případně zašle email, pokud tak Poskytovatelka v popisu zakupovaného produktu či služby stanoví.

5. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávané službě či produktu a povinné údaje k vyplnění pro účely uzavření smlouvy a fakturace.

6. Objednávku odešle zákazník Poskytovatelce provedením příslušné volby v rozhraní stránky či zašle email, je-li tak stanoveno, není-li u jednotlivé služby či produktu stanoveno jinak.

7. Poskytovatelka bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky zákazníkovi potvrdí přijetí objednávky elektronickou poštou, obvykle emailem, na emailovou adresu zákazníka.

8. Poskytovatelka není povinna přijmout objednávku a uzavřít smlouvu se zákazníkem. Tato výhrada se sjednává zejména pro osoby, které podstatným způsobem porušily práva či oprávněné zájmy Poskytovatelky, jí spřízněných osob či tyto obchodní podmínky.

9. Poskytovatelka si vyhrazuje právo, že služby, prezentované v rámci jí poskytovaných internetových služeb, nemusí být vždy dostupné.

III. Cena a platební podmínky

1. Zákazník získává přístup ke službám či produktům po zaplacení plné stanovené ceny, není-li v objednávkovém formuláři či u popisu služby či produktu stanoveno jinak.

2. Poskytovatelka zašle zákazníkovi zboží způsobem popsaným u nabídky jednotlivého zboží v případě, je-li předmětem objednávky koupě zboží. Poskytovatelka si vyhrazuje právo na úhradu ceny zboží předem. Poskytovatelka je v případě zasílání zboží oprávněna účtovat balné a poštovné ve výši popsané u nabídky jednotlivého zboží.

3. V případě objednání služby, která je poskytována Poskytovatelkou osobně, je zákazník povinen uhradit zálohu stanovenou v popisu služby či při sjednávání objednávky, a to za podmínek pro úhradu zálohových plateb, které Poskytovatelka uvede v popisu služby.

4. V rámci akceptace objednávky je uvedena cena služby či produktu a způsoby její úhrady včetně stanovené lhůty splatnosti. U služeb a konzultací poskytovaných osobně je Poskytovatelka oprávněna žádat úhradu rezervačního poplatku z titulu rezervace termínu a přípravy na takovouto službu. Rezervační poplatek je nevratný, dojde-li ke zrušení služby či konzultace na straně zákazníka.

5. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatelka zákazníkovi po uhrazení ceny či rezervačního poplatku a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.

6. V případě, že ze strany zákazníka nedojde k úhradě ceny ani do 7 dnů po její splatnosti, smlouva se od počátku ruší. V případě, uhradil-li zákazník cenu za službu či produkt částečně, a neuhradí zbytek ceny, aniž by řádně odstoupil od smlouvy, smlouva se ruší a Poskytovatelka vrátí zákazníkovi uhrazenou část ceny po započtení manipulačního poplatku 10% z uhrazené části ceny.

IV. Další podmínky

1. Zákazník bere výslovně na vědomí, že v případě, je-li součástí služby online konzultace či mentoring, je možné nejpozději ve lhůtě 2 pracovních dnů před touto událostí požádat o změnu termínu ze zvlášť závažných důvodů na straně zákazníka (např. nemoc apod.). Tuto možnost lze využít pouze jednou v rámci daného produktu či služby, jinak termín bez náhrady propadá. V případech zvláštního zřetele hodných je možné požádat o individuální domluvu, právo na změnu však nevzniká automaticky. Toto ujednání se nedotýká těch produktů a služeb, kdy jsou domlouvány hromadné online konzultace pro skupinu účastníků; v takovém případě je individuální změna termínů konzultací vyloučena. Podmínky pro osobní konzultace (pro změnu či zrušení termínu) stanoví Poskytovatelka v popisu služby nebo v rámci potvrzení objednávky.

2. V případě, že Poskytovatelka pro čerpání některých služeb vytvoří pro své zákazníky uživatelské účty, je zákazník v takovém případě povinen dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích ke svému členskému účtu a neumožnit jejich použití třetím osobám. Zákazník se dále zavazuje udržovat údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé

3. Poskytovatelka si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z účasti v online kurzu vč. účasti ve facebookových skupinách Poskytovatelky či z dalších akcí vč. online skupinových setkání, webinářů apod., pokud zákazník narušuje fungování skupiny, průběh akce či setkání (např. nevhodným chováním, urážením ostatních účastníků apod.). V případě vyloučení z důvodů uvedených v tomto odstavci nemá zákazník nárok na vrácení zaplacené ceny.

4. Podnikatelka si vyhrazuje právo poskytovat objednané služby či produkty pouze po dobu stanovenou v popisu konkrétní služby či produktu, kdy uvedená doba plyne od zaplacení objednávky Zákazníkem. V případě okolností na straně Poskytovatelky, které spočívají v potřebě prodloužit poskytování doby objednané služby, je Poskytovatelka oprávněna dobu poskytované služby prodloužit.

5. V případě, je-li předmětem objednávky služba, kterou Poskytovatelka poskytuje na místě u zákazníka a předpokládá se pro takovou službu příprava, rezervace času a materiálu na straně Poskytovatelky, a zákazník takovouto službu zruší, náleží uhrazený rezervační poplatek Poskytovatelce. Rezervační poplatek představuje náhradu škody za vynaloženou přípravu, rezervaci času a materiálu na straně Poskytovatelky. Poskytovatelka výslovně zákazníky informuje, že do úhrady rezervačního poplatku (připsání částky na účet Poskytovatelky) negarantuje zvolený termín v objednávce pro zákazníka, garance termínu nastává plnou úhradou rezervačního poplatku.

6. Poskytovatelka stanovuje zvláštní podmínky pro službu „svatební vizáž“. V případě objednávky tohoto produktu je zákazník povinen uhradit cenu služby ve dvou částech. První část představuje rezervační poplatek, který se hradí po objednání služby, pro úhradu této části ceny se uplatní odst. 5 výše. Druhá část ceny se hradí ve lhůtě nejpozději deseti dnů po sjednaném termínu poskytnutí služby. V případě, dojde-li ke zrušení služby z důvodů na straně zákazníka, není takováto skutečnost důvodem k neuhrazení celkové ceny služby a zákazník je povinen uhradit na základě faktury Poskytovatelky doplatek celé ceny služby.

7. Smluvní strany sjednávají, že v případě, nedojde-li k poskytnutí osobní služby či konzultace na straně Poskytovatelky z vážných důvodů na její straně (zejména z důvodu nemoci), vrátí Poskytovatelka bezodkladně již zaplacenou cenu či rezervační poplatek zákazníkovi v plné výši. Zákazník akceptuje riziko, které mu vzniká při sjednání služeb Poskytovatelky a v případě, nemůže-li Poskytovatelka sjednanou službu z vážných důvodů na své straně poskytnout ve sjednaném čase, nevzniká zákazníkovi z tohoto důvodu nárok na náhradu škody.

V. Dodací podmínky

1. Při koupi on-line kurzu může být Poskytovatelkou zákazníkovi po uhrazení ceny vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na email, který uvedl zákazník v objednávce, zaslány přístupové údaje k uživatelskému účtu. V případě, bude-li kurz šířen jiným způsobem než prostřednictvím členské sekce, budou zákazníkovi zaslány přístupové údaje k jiné platformě, jejímž prostřednictvím bude kurz dostupný či bude šířen emailem či jinou, Poskytovatelkou vyhrazenou formou. V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdrží účastníci po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů bude digitální obsah (online kurz) dodán zpřístupněním členské sekce či v rámci jiné platformy, a to obvykle ve lhůtě tří dnů po zaplacení, není-li stanoven den spuštění kurzu. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu Poskytovatelky.

2. Online či osobní konzultace a služby vč. mentoringu budou dodány dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných. V případě skupinových akcí si Poskytovatelka vyhrazuje právo zrušit akci při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. Poskytovatelka výslovně stanovuje, že v případě zakoupení „balíčku“ či jinak zvýhodněného či zvlášť sestaveného produktu sestávajícího z konzultací či obdobných služeb vč. mentoringu, se v případě nevyčerpání všech součástí (konzultací či individuálních lekcí apod.) z důvodů na straně zákazníka uhrazené prostředky za tyto součásti produktu nevrací, cena je splatná za celý produkt, nikoliv za jeho (vyčerpané) části. Pro možnost odstoupení ze strany zákazníka se uplatní ust. IV.2 těchto podmínek.

3. Při koupi zboží bude zakoupené zboží zasláno jako poštovní zásilka na adresu uvedenou v objednávce. Povinnost dodat zboží Poskytovatelka splní předáním zboží přepravci, kterého zákazník v objednávce zvolil. Bezdůvodné odmítnutí převzetí zboží se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží a není považováno za odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka. Pokud při převzetí zásilky je zjištěno porušení obalu, je zákazník povinen toto uplatnit ihned u přepravce. Pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zásilky, má se zato, že zboží bylo dodáno v neporušeném obalu a není možné již reklamovat zboží z důvodu porušení celistvosti obalu. Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky; v takovém případě zákazník bezodkladně kontaktuje Poskytovatelku. V případě zasílání zboží je zákazník povinen uhradit cenu poštovného a balného uvedeného v objednávce. Pokud by bylo nutné z důvodů na straně zákazníka doručovat zásilku opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, je zákazník povinen uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem. V případě, odmítne-li zákazník bezdůvodně zásilku převzít, má Poskytovatelka nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které z tohoto důvodu vzniknou.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Poskytovatelka je oprávněna od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu či zboží za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či nevhodném, urážejícím a podobném jednání při užití webu a dalších služeb Poskytovatelky zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.

2. Vzhledem k tomu, že v případě zakoupení produktů a služeb Poskytovatelka bezprostředně po uzavření smlouvy poskytuje zákazníkovi část či celé plnění (způsobem vylučujícím možnost navrácení plnění), v takovém případě není možné ze strany zákazníka od smlouvy odstoupit. Z důvodu těchto okolností hodných zvláštního zřetele je u produktů a služeb nabízených prostřednictvím stránek www.marketakozak.cz či dalších internetových služeb Poskytovatelky vyloučeno užití ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku a je tedy vyloučena možnost odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem na dálku a požadovat vrácení celé uhrazené ceny. Pokud to bude u některých produktů a služeb s možností odstoupení od smlouvy jinak, tato skutečnost bude vždy v rámci jejich popisu na webu či v objednávce uvedena, případně bude uvedeno, jaká se poskytuje lhůta pro odstoupení od smlouvy zákazníkovi. V případě, že zákazník uhradí rezervační poplatek u služeb poskytovaných Poskytovatelkou osobně, Poskytovatelka bezprostředně po jeho úhradě vynaloží čas na přípravu, materiál a zejména rezervaci termínu a užití ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku je vyloučeno.

3. Ujednání dle předchozího odst. 2 se neuplatní při koupi zboží, kdy je zákazník při koupi zboží, kdy uzavírá smlouvu způsobem na dálku, oprávněn odstoupit v souladu s ut. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku. Ujednání dle předchozí odst. 2 se neuplatní při koupi služeb, které poskytuje Poskytovatelka osobně (nikoliv online) a to do doby úhrady rezervačního poplatku.

VII. Reklamační podmínky pro nákup služeb

1. Zákazník je oprávněn v souladu s ust. § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba či produkt rozpor s jeho objednávkou či pokud je dodaná služba technicky nedostupná či chybí-li její část. Vadu je povinen uplatnit u Poskytovatelky emailem bezodkladně po jejím zjištění. V rámci reklamace Poskytovatelka potom bezodkladně poskytne bezvadné plnění v souladu s objednávkou.

2. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad má zákazník právo požadovat výměnu produktu za jiný, ve stejné hodnotě či s doplatkem navíc, umožňuje-li to charakter produktu, anebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady může zákazník požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny.

3. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad na adresu: info@marketakozak.cz.

VIII. Reklamační podmínky pro nákup zboží

1. Poskytovatelka odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. Je-li zákazník v postavení spotřebitele, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Dále Poskytovatelka odpovídá spotřebitelům, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Není-li zákazník spotřebitelem, odpovídá Poskytovatelka pouze za vady, které má produkt při převzetí.

2. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad má zákazník právo požadovat výměnu produktu za nový, umožňuje-li to charakter produktu, anebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady může zákazník požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový.

3. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad na adresu: info@marketakozak.cz.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Poskytovatelka poskytuje službu v rozsahu a způsobem uvedených v popisu služby. Poskytovatelka neodpovídá za to, že po využití jí poskytované služby získá zákazník finanční či osobní prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky.

2. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k službám a produktům, webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Poskytovatelky či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby, články, online záznamy, audiovizuálními díly a další.

3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelkou a zákazníkem ze smlouvy, v případě, jedná-li se o spotřebitelský spor.

4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelkou a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

5. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v dalších sekcích webu Poskytovatelky.

6. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může Poskytovatelka měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu Poskytovatelky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

7. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti k 1.11.2021, kdy byly zveřejněny na stránkách www.marketakozak.cz.

Markéta Kozak